Fundacja

Zarząd Fundacji:

Prezes  Zarządu Fundacji –  Ryszard Kamiński
V-ce Prezes  Zarządu Fundacji –
Małgorzata Łabęcka
Członek   Zarządu Fundacji – 
Elżbieta Kamińska

 

Celem działania Fundacji jest:

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

– działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

– działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,

– prowadzenie działalności charytatywnej,

– podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

– działania  wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

– nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

– działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,

– działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– działania w sferze wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej,

– działania w sferze turystyki i krajoznawstwa,

– działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,

– promocja i organizacja wolontariatu,

–  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

– działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

NIP 622-277-82-52

REGON 301961494

nr rachunku bankowego : 17 8431 0008 0700 2489 2007 0001
Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach

Komentowanie jest wyłączone.